വിവരാവകാശം

എസ് പി ഐ ഒ- ജനറല്‍ വിഭാഗം-             ശ്രീമതി.ദീപ കെ സി

                                                                  സൂപ്രണ്ട്,ഇരിട്ടി നഗരസഭ

                         എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം- ശ്രീ.സ്വരൂപ് എം

                                                                  എ.ഇ,ഇരിട്ടി നഗരസഭ

അപ്പീല്‍ അധികാരി-ശ്രീ അഭിലാഷ് കെ

                               ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി

                               സെക്രട്ടറി,ഇരിട്ടി നഗരസഭ