വസ്തു നികുതി (Property Tax ) ഇ -പേയ്മെന്റ് വഴി അടക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നു. ഫോൺ 04902433334

Posted on Saturday, July 25, 2020

വസ്തു നികുതി ഇ -പേയ്മെന്റ്   വഴി അടക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നു.