ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം മാതൃക

Posted on Wednesday, February 3, 2021

വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും സംരഭക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍ സത്യവാങ്മൂലം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മാതൃക