വിലാസം

ഇരിട്ടി നഗരസഭ കാര്യാലയം    Iritty Municipal Office
പുന്നാട് പി ഓ                               Punnad P.O
ഇരിട്ടി                                             Iritty
670703                                             670703
ഫോൺ 04902433334                   Phone 04902433334